Waikiki hotels

2009-2-13 16:42 投稿者:  sunrise
Royal Hawaian view from sea
Royal Hawaian view from sea
Night of Waikiki hotels
Night of Waikiki hotels
Waikiki dusk
Waikiki dusk
地図